Záchrana

Zákon č. 124/2006 Z. z. § 8

Povinnosti zamestnávateľa pri bezprostrednom a vážnom ohrození života alebo zdravia

 
   (1) Na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov pri práci v prípade vzniku bezprostredného a vážneho ohrozenia života alebo zdravia je zamestnávateľ po zohľadnení veľkosti organizácie, charakteru práce, charakteru nebezpečenstiev a veľkosti rizika povinný

 

a) vopred vykonať opatrenia a zabezpečiť prostriedky potrebné na ochranu života a zdravia zamestnancov a na poskytnutie prvej pomoci a na ten účel najmä
1. písomne určiť postup pre prípad záchranných prác, evakuácie a vzniku poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci,
2. vybaviť pracoviská potrebnými prostriedkami vrátane prostriedkov na poskytnutie prvej pomoci,
3. určiť a odborne spôsobilými osobami vzdelať a pravidelne vzdelávať dostatočný počet zamestnancov na vykonávanie záchranných prác, evakuácie a na poskytovanie prvej pomoci, ako aj na hasenie požiaru,
 

 

 

Kontakt

Plum s.r.o. Hviezdoslavova 24
Moldava nad Bodvou
045 01
Prevádzka: Hviezdoslavova 45

GPS súradnice prevádzky Plum s.r.o.:
48°36'23.7935604"N
21°0'2.2367639"E
+421 905 755 232
+421 905 316 251
gabi@plumsro.sk